חומרים לבחינה באנגלית

 

Unseen (level 2)

Grammar: 

Capital letters

am, is, are

a, an, the

Tenses :present simple, present progressive, past simple, future (will)

 

 

חומרים לבחינה במתמטיקה

 

שברים פשוטים- ארבע פעולות חשבון, השוואה בין שברים.

שברים עשרוניים- מעבר משבר פשוט לעשרוני ולהיפך. הוספת שבר מתאים בין שני שברים נתונים.

סדר פעולות חשבון.

בעיות מילוליות כולל שברים פשוטים ושברים עשרוניים.

שטחים והיקפים של מרובעים.

 

על כל המועמדים להגיע לבחינות ולראיונות עם כלי כתיבה, צילום תעודה של כיתה ה' ומחצית א' של כיתה ו'.